Ångra köp

Konsumenten har principiellt lagstadgad ångerrätt när han/hon sluter ett avtal i samband med distansförsäljning. Säljaren informerar i det följande om denna ångerrätt i enlighet med den lagstadgade mallen.

Upplysning om ångerrätten

Konsument är varje fysisk person som ingår ett rättsligt avtal i ett syfte som till övervägande del varken kan räknas till personens företagsmässiga eller självständiga yrkesverksamhet.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra detta avtal inom fjorton dagar utan att ange skäl. Tiden för ångerrätten uppgår till fjorton dagar och räknas

  1. i det fall alla varor har levererats samtidigt: från och med den dag då du eller en tredje person, som har namngivits av dig och som inte är leverantören, har tagit varorna i besittning eller
  1. i det fall varorna som du har beställt samtidigt har levererats åtskilda: från och med den dag då du eller en tredje person, som har namngivits av dig och som inte är leverantören, har tagit den sista varan i besittning eller
  1. i det fall varorna har levererats i delleveranser eller styckvis: från och med den dag då du eller en tredje person, som har namngivits av dig och som inte är leverantören, har tagit den sista delleveransen eller det sista stycket i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss Vennskap GmbH & Co. KG, In der Loh 36 c, 40668 Meerbusch/Tyskland, telefonnummer: +49 (0) 2150 – 7076910, e-post: info@skotti-grill.eu om ditt beslut att ångra detta avtal i form av en entydig förklaring (t.ex. ett brev som skickas med posten eller ett e-postmeddelande). Du kan för detta ändamål använda den bifogade mallen för ångerformulär, vilket dock inte är tvingande. För att uppfylla tidsfristen för ångerrätten räcker det om du skickar meddelandet om ditt utövande av ångerrätten innan denna upphör att gälla.

 

 

 

 

Konsekvenserna av utövad ångerrätt

När du ångrar detta avtal är vi skyldiga att utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då ditt meddelande om att du ångrar avtalet inkom till oss återgälda alla betalningar som vi har erhållit av dig, inklusive fraktkostnader (med undantag för extrakostnader, som har uppstått på grund av att du har valt en annan typ av frakt än den av oss erbjudna, fördelaktigaste standardfrakten). För återbetalningen använder vi samma betalningssätt som du har använt för den ursprungliga transaktionen, förutsatt att inte något annat uttryckligen har avtalats med dig. Du kommer inte i något fall att belastas med kostnader i samband med denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har visat belägg på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilken tidpunkt som inträffar först. Du ska utan dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar efter den dag du underrättar oss om att du ångrar avtalet skicka tillbaka eller överlämna varorna till oss. Denna tidsfrist har uppfyllts när du skickar tillbaka varorna innan tidsfristen på fjorton dagar har gått ut.

Du bär de direkta kostnaderna för returen av varorna.

Du står för en eventuell värdeförlust hos varorna endast när denna värdeförlust kan härledas till att varorna har hanterats på ett sätt som inte var nödvändigt för att kontrollera deras beskaffenhet, egenskaper och funktionssätt.

MALL FÖR ÅNGERFORMULÄR

(Om du vill ångra ditt avtal, fyll i denna blankett och skicka tillbaka den till oss.)

– Till Vennskap GmbH & Co. KG, In der Loh 36 c, 40668 Meerbusch/Tyskland:

Härmed ångrar jag/vi (*) det av mig/oss (*) slutna avtalet om köp av följande varor (*)/om utförande av följande tjänster (*)

– Beställt den (*)/mottaget den (*)

– Konsumentens/konsumenternas namn

– Konsumentens/konsumenternas adress

– Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast vid meddelande i pappersform)

– Datum

—————————————

(*) Stryk det som inte gäller.

 

Undantag från ångerrätten eller dess upphörande i förtid

Ångerrätten gäller inte vid avtal som avser

leverans av varor som inte är förfabricerade och för vilkas tillverkning det krävs ett individuellt val eller beslut av tillverkaren eller som entydigt är anpassade till konsumentens personliga behov;

leverans av lättfördärvliga varor eller varor, vilkas bäst före-datum snabbt är överskridet;

leverans av alkoholhaltiga drycker, vilkas pris hade överenskommits vid avtalets ingående men som först kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vilkas aktuella värde är beroende av prissvängningar på marknaden, över vilka företaget inte har något inflytande;

leverans av tidningar, tidskrifter eller veckotidningar med undantag för prenumerationsavtal.

Ångerrätten upphör att gälla i förtid vid avtal som avser

leverans av förseglade varor, vilka på grund av hälsoskydd eller hygieniska skäl inte är lämpliga att återlämna efter det att deras försegling har brutits efter leveransen;

leverans av varor när dessa på grund av sin beskaffenhet oskiljaktigt har blandats med andra produkter efter leveransen;

leverans av audio- eller videoinspelningar eller datorprogramvara i förseglade förpackningar när förseglingen har brutits efter leveransen.