Allmänna affärsvillkor

Allmänna affärsvillkor med kundinformation

 1. Tillämpningsområde
 2. Anbud och specifikationer
 3. Beställning och ingående av avtal
 4. Ångerrätt
 5. Priser och fraktkostnader
 6. Leverans, varutillgänglighet och dröjsmål
 7. Betalningsbestämmelser
 8. Äganderättsförbehåll
 9. Rättigheter vid fel och garanti
 10. Ansvar
 11. Upphovsrätt
 12. Tillämplig lag
 13. Integritetsskydd
 14. Slutbestämmelser

 

 1. Tillämpningsområde

1.1. För alla – även framtida – avtal om leverans av varor som sluts mellan Vennskap GmbH & Co. KG, In der Loh 36 c, 40668 Meerbusch/Tyskland, verkställande direktör: Christian Battel, registerdomstol: Amtsgericht Neuss/Tyskland, registernummer; HRA 7910 (nedan ”säljaren”) och kunden (nedan ”kunden“), som är konsument och har sin stadigvarande vistelseort i Sverige, via säljarens webbshop (https://skotti-grill.eu/) gäller uteslutande dessa Allmänna affärsvillkor (nedan ”villkoren”) i den version som är giltig vid tidpunkten för beställningen.

1.2. Kunden når säljarens kundtjänst för frågor, reklamationer och klagomål måndag–fredag kl. 8:30–12:30 och kl. 13:30–17:00 på telefonnummer +49 (0) 2150 – 7076910, faxnummer +49 (0) 2150 – XXX samt per e-post på info@skotti-grill.eu.

1.3. Konsument såsom avses i dessa villkor är varje fysisk person som ingår ett rättsligt avtal i ett syfte som till övervägande del varken kan räknas till personens företagsmässiga eller självständiga yrkesverksamhet.

1.4. Säljaren godkänner inte avvikande, motstridande eller kompletterande villkor från kundens sida, såvida inte säljaren uttryckligen samtycker till att dessa ska gälla. Säljaren motsäger sig härmed eventuella affärsvillkor från kundens sida även för det fall att dessa villkor meddelas säljaren i ett bekräftelsebrev eller förmedlas på annat sätt eller när säljaren förbehållslöst förser köparen med leveranser eller tjänster eller när säljaren förbehållslöst antar kundens tjänster utan att på nytt motsäga sig kundens villkor.

1.5. Överenskommelser, i synnerhet muntliga tilläggsbestämmelser, garantier, löften och andra tillförsäkringar från säljarens medarbetares sida blir först bindande genom säljarens skriftliga bekräftelse. Säljarens handlande i övrigt eller dennes tystnad ger inte kunden grund att tro att ett avtal ingås.

1.6. Kraven på skriftlig form som ställs i dessa villkor uppfylls även vid överföring per telefax eller e-post.

1.7. Säljaren kan även anlita tredje part för att uppfylla sina uppgifter. Säljaren ansvarar dock fortfarande för att de avtalade skyldigheterna gentemot kunden uppfylls på vederbörligt sätt.

 1. Anbud och specifikationer

2.1. Säljarens anbud är friblivande och ej bindande. Visningen av produkterna i säljarens webbshop (https://skotti-grill.eu/) är inget rättsligt bindande anbud utan utgör en uppmaning att göra en beställning.

2.2. Specifikationer i kataloger samt på säljarens webbplatser har inte karaktären av en tillförsäkran eller garanti.

2.3. Hela anbudet gäller ”så länge lagret räcker” om inte något annat anges vid produkterna. I övrigt förbehålls felaktigheter.

 1. Beställning och ingående av avtal

3.1. Kunden kan utan bindande verkan välja produkter ur säljarens sortiment och samla dessa i en så kallad virtuell kundvagn genom att trycka på knappen [Lägg till i kundvagn]. I kundvagnen kan produktvalet ändras, exempelvis genom att radera. Därefter kan kunden gå vidare i kundvagnen och kommer via knappen [Till kassan] till slutet av beställningsproceduren.

3.2. Via knappen [Genomför köp] avger kunden en bindande ansökan om att få köpa de varor som befinner sig i kundvagnen. Innan beställningen skickas kan kunden när som helst kontrollera och ändra sina uppgifter samt gå tillbaka till kundvagnen med hjälp av webbläsarfunktionen ”Tillbaka” eller avbryta beställningsproceduren helt. Obligatoriska uppgifter som kunden måste fylla i är markerade med en stjärna (*). Den rättsligt bindande beställningen kan kunden bara skicka och förmedla till säljaren när kunden först har klickat på rutan [Jag har läst och accepterar de allmänna affärsvillkoren, dataskyddsbestämmelserna och upplysningen om ångerrätten*] och accepterat dessa villkor och därigenom kopplat dem till sin ansökan.

3.3. Säljaren skickar kunden därefter en automatisk mottagningsbekräftelse per e-post, i vilken kundens beställning återigen visas och som kunden kan skriva ut via funktionen ”Skriv ut” (beställningsbekräftelse). Den automatiska beställningsbekräftelsen dokumenterar enbart att kundens beställning har kommit in till säljaren och innebär inte att ansökan har antagits, såvida det inte bara bekräftas att ansökan har kommit in utan även uttryckligen anges att den antagits.

3.4. I samband med beställningsbekräftelsen, dock senast vid leverans av varan, får kunden en kopia av dessa villkor plus upplysningen om ångerrätten samt information om fraktkostnader, leverans- och betalningsvillkor. Såvida kunden har registrerat sig i säljarens webbshop (https://skotti-grill.eu/) kan han/hon på sitt profilkonto se de beställningar som han/hon har gjort. Säljaren sparar dessutom avtalstexten med hänsyn tagen till dataskyddet.

Kunden kan dessutom skriva ut avtalstexten innan beställningen skickas till säljaren genom att använda webbläsarens utskriftsfunktion i det sista steget av beställningsproceduren.

3.5. Köpeavtalet kommer först till stånd när säljaren har skickat eller överlämnat den beställda produkten till kunden eller när säljaren med ett andra e-postmeddelande har bekräftat att varan har skickats till kunden (uttryckligen orderbekräftelse) eller att fakturan har skickats.

3.6. Ifall säljaren skulle tillåta förskottsbetalning kommer avtalet till stånd när säljarens bankuppgifter ställs till förfogande och säljaren uppmanar kunden att betala. Har betalningen trots att den har förfallit och trots upprepad påminnelse inte kommit in till säljaren fram till en tidpunkt som ligger 10 kalenderdagar efter det att beställningsbekräftelsen har skickats kan säljaren frånträda avtalet med den följden att beställningen är ogiltig och säljaren inte är skyldig att leverera. Beställningen är därefter utan vidare konsekvenser avklarad för köparen och säljaren. En reservation av artikeln vid förskottsbetalning gäller därför i högst 10 kalenderdagar.

3.7. Avtalet sluts på det svenska språket.

 1. Ångerrätt

Konsumenten har principiellt lagstadgad ångerrätt när han/hon sluter ett avtal i samband med distansförsäljning. Säljaren informerar om denna ångerrätt i enlighet med den lagstadgade mallen i det separata dokumentet ”Ångra köp”. I dokumentet ”Ångra köp” regleras även undantagen från ångerrätten.

 1. Priser och fraktkostnader

5.1. I alla priser som anges på säljarens webbplats ingår den moms som enligt lag aktuellt gäller vid ingåendet av avtalet. Det slutgiltiga priset plus den aktuellt gällande lagstadgade momsen visas i beställningsmallen innan kunden skickar iväg beställningen.

5.2. Utöver de angivna priserna beräknar säljaren fraktkostnader för leveransen. Fraktkostnaderna anges klart och tydligt för köparen på en särskild informationssida och inom ramen för beställningsproceduren.

5.3. När kunden utövar sin ångerrätt står han/hon enligt punkt 4 i dessa villkor jämte dokumentet ”Upplysning om ångerrätten” för de direkta kostnaderna för returen.

5.4. Säljaren ansvarar inte för skriv- eller överföringsfel vid prismärkningen i sin webbshop.

 1. Leverans, varutillgänglighet och dröjsmål

6.1
Såvida inget annat har avtalats sker leverans till den leveransadress som kunden har angivit vid beställningen.

6.2. Ifall förskottsbetalning har avtalats sker leverans efter det att fakturabeloppet har kommit in.

6.3. Kunden informeras om leveranstider och leveransinskränkningar (t.ex. inskränkning av leveranser till vissa länder) på en särskild informationssida eller inom ramen för den aktuella produktbeskrivningen.

6.4. Leveranstider och -datum som har avtalats med säljaren har uppfyllts när det levererade föremålet har lämnat säljarens lokaler före utgången av dessa tider och datum. Om varan utan säljarens förskyllan inte kan skickas i tid gäller att tider och datum har uppfyllts genom ett meddelande om att varan är klar för leverans.

6.5. När kunden inte uppfyller sin skyldighet att medarbeta eller sina sekundära skyldigheter, som att göra förskottsbetalningar och liknande i tid, har säljaren rätt att förlänga de avtalade leveranstiderna och -datumen i rimlig utsträckning så att dessa tar hänsyn till säljarens verksamhetsrutiner, utan att detta påverkar rättigheterna med anledning av kundens dröjsmål med mottagandet.

6.6. Säljarens leveransskyldighet är förbehållen korrekta egna leveranser i tid, såvida inte ansvaret för de icke korrekta och försenade egna leveranser kan hänföras till säljaren. Förbehållet för egna leveranser förutsätter att säljaren har avtalat en konkret täckningsaffär och lämnats i sticket av täckningsaffärens avtalspart.

6.7. Säljaren har rätt till delleveranser, såvida dessa är rimliga för kunden. När säljaren uppfyller en beställning genom delleverans uppstår endast fraktkostnader för kunden för den första delleveransen. Sker delleverans på kundens önskan beräknar säljaren fraktkostnader för varje delleverans.

6.8. Såvida inget annat har avtalats har säljaren rätt att själv bestämma typ av transport (i synnerhet transportföretag, transportväg, förpackning).

6.9. Skulle utdelningen av varan på grund av kundens försummelse trots tre försök misslyckas kan säljaren frånträda avtalet. Eventuella betalningar som har erlagts återbetalas omgående till kunden.

6.10. På säljarens webbplats finner kunden upplysning om varans tillgänglighet. Samtliga uppgifter om en varas tillgänglighet utgör enbart förväntade uppgifter och ungefärliga riktvärden. Såvida säljaren vid behandlingen av beställningen konstaterar att den av kunden beställda varan inte kommer att finnas tillgänglig på lång sikt, meddelar säljaren kunden detta. Ett avtal kommer i detta fall inte till stånd. Motprestationer som redan har erhållits betalas tillbaka till kunden.

6.11. Om den beställda produkten inte finns tillgänglig eftersom säljaren utan egen förskyllan inte förses med produkten av sina leverantörer kan säljaren frånträda avtalet. I ett sådant fall kommer säljaren att utan dröjsmål informera kunden och eventuellt föreslå leverans av en jämförbar produkt. Om det inte finns någon jämförbar produkt tillgänglig eller om kunden inte önskar leverans av en jämförbar produkt betalar säljaren utan dröjsmål tillbaka eventuellt redan erlagda motprestationer till kunden.

6.12. Efter utgången av en genom köparen skriftligen utsatt och rimlig ytterligare tidsfrist som uppgår till minst två veckor kan kunden frånträda avtalet om varan inte har skickats eller anmälts som klar för leverans inom den ytterligare tidsfristen. Detsamma gäller om leverans av varan blir omöjlig av skäl som säljaren ansvarar för. Säljaren kommer utan dröjsmål att informera kunden om att en oförutsägbar händelse har inträffat och meddela kunden om tiden för fullgörande i efterhand.

6.13. Ytterligare rättigheter med anledning av dröjsmål medges inte kunden. Att gripa tillbaka på andra anspråksgrunder, i synnerhet av ej avtalsmässig typ, är uteslutet.

6.14. Kommer kunden i dröjsmål med att emotta leveransen eller försenas leveransen av andra skäl som kunden ansvarar för så har säljaren rätt att kräva ersättning för den skada som har uppstått härigenom, inklusive extra kostnader (t.ex. lagerkostnader).

 

 

 1. Betalningsbestämmelser

7.1. Kunden kan inom ramen för beställningen och före procedurens slut välja bland de betalningssätt som står till förfogande. Kunden informeras på en särskild informationssida om de betalningssätt som står till förfogande.

7.2. En betalning gäller först som erlagd när säljaren kan förfoga fritt över beloppet.

7.3. Är det möjligt att betala mot faktura ska betalning ske inom 30 dagar efter det att varan och fakturan har erhållits. När det gäller alla andra betalningssätt ska betalning ske i förskott utan avdrag.

7.4. Ges tredje part i uppdrag att sköta betalningsrutinerna, t.ex. PayPal, gäller tredje parts allmänna affärsvillkor.

7.5. Förfaller betalningen ett visst kalenderdatum så befinner sig kunden i dröjsmål med betalningen redan när datumet är överskridet. I detta fall ska kunden betala den lagstadgade dröjsmålsräntan.

7.6. Kundens skyldighet att betala dröjsmålsränta utesluter inte säljarens rätt att göra ytterligare dröjsmålsskador gällande.

7.7. Kunden har endast rätt till kvittning när dennes motfordringar har fastställts och vunnit laga kraft eller har godkänts av säljaren eller när motfordran avser återbetalningskrav efter det att avtalet har ångrats enligt punkt 4 i dessa villkor jämte dokumentet ”Upplysning om ångerrätten”. Kunden kan endast utöva retentionsrätt såvida fordringarna härrör från samma avtalsförhållande.

7.8. Såvida säljarens betalningsanspråk tycks vara hotat på grund av omständigheter som har uppstått efter ingåendet av avtalet och till följd av vilka en väsentlig försämring av kundens likviditet kan befaras ur säljarens synpunkt, har säljaren rätt att förklara öppna fordringar för omedelbart förfallna till betalning. Råkar kunden i dröjsmål med betalningen, vilket ur säljarens synpunkt tyder på att säljarens anspråk är hotat så har säljaren dessutom rätt att ta tillbaka vara som redan levererats. Detta gäller inte när kunden inte har förorsakat betalningseftersläpningen. Tillbakatagandet är inget frånträde från avtalet. I båda fallen kan säljaren kräva förskottsbetalning för varor eller tjänster som ännu inte levererats. Alla dessa rättsföljder kan kundenavvärja genom ställande av säkerhet uppgående till summan av det hotade betalningsanspråket. Säljaren har för sina fordringar rätt till enligt typ och omfattning vedertagna säkerheter även om de är villkorade eller tidsbegränsade. De lagstadgade bestämmelserna om dröjsmål med betalning påverkas inte.

 

 

 1. Äganderättsförbehåll

De levererade varorna förblir säljarens egendom fram till dess att säljarens samtliga fordringar ur affärsförbindelsen, oberoende av rättslig grund och inklusive framtida eller villkorade fordringar, är fullständigt betalade.

 1. Rättigheter vid fel och garanti

9.1. Säljaren ansvarar för fel hos de levererade varorna enligt gällande lagstadgade bestämmelser. Preskriptionstiden för lagstadgade krav vid fel uppgår till tre (3) år och börjar löpa när varan erhålls. Kunden är dessutom skyldig att skriftligen underrätta säljaren om felet inom två (2) månader efter det att felet har upptäckts (reklamation).

9.2. Såvida varan har ett fel som kan hänföras till säljaren har kunden rätt till de lagstadgade rättigheterna vid fel, i synnerhet rätten att kräva avhjälpande av felet, utbyte eller en prisminskning eller att frånträda avtalet, förutsatt att de lagstadgade kraven härför föreligger.

 

9.3. Ytterligare anspråk på grund av varans brister medges inte. Att gripa tillbaka på konkurrerande anspråksgrunder, i synnerhet av ej avtalsmässig typ, är uteslutet.

 

9.4. Anspråk på grund av illvilligt och uppsåtligt avtalsbrott påverkas inte.

9.5. Varor som har levererats av säljaren omfattas endast av garanti när garanti uttryckligen har lämnats. Kunden informeras om garantivillkoren innan beställningsproceduren startar. Garanti som lämnas av säljaren påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter.

 1. Ansvar

10.1. Beträffande säljarens ansvar för skadestånd gäller, utan att det påverkar de andra lagstadgade förutsättningarna för anspråk, följande ansvarsfriskrivningar och -begränsningar.

10.2. Säljaren ansvarar utan inskränkning såvida orsaken till skadan beror på uppsåt eller grov oaktsamhet. Säljaren ansvarar även utan inskränkning i sådana fall, i vilka en ansvarsinskränkning inte är tillåten på grund av tvingande lagstadgade krav. Det gäller till exempel, men inte bara, vid skador på liv, lem och hälsa, vid lämnad garanti för produktens beskaffenhet och vid illvilligt förtigna fel.

10.3. I övrigt är säljarens ansvar gentemot kunden, oberoende av rättsgrund, begränsad till fakturabeloppet i det avtal, inom ramen för vilket skadan har uppstått.

10.4. Säljaren ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador.

10.5. Säljaren ansvarar inte för omöjligheten att leverera varan eller tjänsten eller för försenad leverans såvida detta beror på force majeure eller andra händelser som inte kunde förutses vid ingåendet av avtalet (t.ex. driftstörningar av alla slag, mobilisering, krig, uppror, strejk, trafikolycka, naturkatastrofer, sabotage, direkta eller indirekta följder av en pandemi eller epidemi, som t.ex. karantän, gränsstängningar eller andra suveräna eller genom myndigheter utlysta ingrepp eller åtgärder samt andra händelser jämförbara med de ovan nämnda exemplen) och vilka inte kan hänföras till säljaren. Försvårar eller omöjliggör sådana händelser i avsevärd grad leverans av de varor eller tjänster som säljaren är skyldig att leverera och är hindret inte bara övergående har säljaren rätt att frånträda avtalet. Vid övergående hinder förlängs de tider som har avtalats för leverans av varor och tjänster eller så förskjuts de aktuella tiderna med den tidsrymd som hindret varar med tillägg för en rimlig tidsfrist för återstart. Såvida det till följd av fördröjningen inte kan begäras av kunden att denne tar emot varan eller tjänsten kan han/hon genom en omgående skriftlig förklaring gentemot säljaren frånträda avtalet.

 

 1. Upphovsrätt

Säljaren förbehåller sig ägande- och upphovsrätten till alla bilder och texter som publiceras på säljarens webbplats.

 1. Tillämplig lag

För alla rättsliga förhållanden mellan säljaren och kunden gäller tysk rätt. FN:s internationella köplag (CISG) ska inte gälla. Detta rättsval gäller dock endast såvida inte det skydd som kunden har genom tvingande bestämmelser i den svenska lagstiftningen tas ifrån honom/henne.

 1. Integritetsskydd

Säljaren samlar in, använder och behandlar de personrelaterade uppgifter som kunden har angivit, i synnerhet dennes kontaktuppgifter, för att hantera beställningen. Denna insamling, användning och behandling sker för att fullgöra avtalet, artikel 6 stycke 1 b) GDPR. Detaljer framgår av säljarens integritetspolicy på https://skotti-grill.eu/datenschutz/.

 1. Slutbestämmelser

14.1. Ändringar och kompletteringar av dessa villkor kräver skriftlig form.

14.2. Om en bestämmelse i dessa villkor helt eller delvis skulle vara eller bli ogiltig påverkas inte giltigheten hos de övriga bestämmelserna i dessa villkor. Parterna kommer redan nu överens om att ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en lagstadgad bestämmelse som till sin ekonomiska innebörd ligger så nära den ogiltiga bestämmelsen som möjligt. Detta gäller även för en punkt som oavsiktligt inte reglerats.

14.3. Europeiska kommissionens plattform för online-tvistlösning (OS) för konsumenter: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Säljaren är inte beredd och inte skyldig att medverka i ett tvistlösningsärende inför ett konsumenttvistlösningsorgan.