Privacybeleid – www.skotti-grill.eu

1.    de naam en het adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is:

Vennskap GmbH & Co. KG
Gedelegeerd bestuurder: Christian Battel
In der Loh 36 c
40668 Meerbusch

Tel.: 02150 – 9633311
E-mail: info@skotti-grill.eu

2.    verzameling van algemene gegevens en informatie

Onze website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie bij elke oproep door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden opgeroepen, (5) de datum en het tijdstip van een toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het systeem waartoe toegang wordt verkregen en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig (1) om de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) om de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) om de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te verzekeren, en (4) om de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom worden de anoniem verzamelde gegevens en informatie enerzijds door ons statistisch geanalyseerd en anderzijds geëvalueerd met als doel de gegevensbescherming en de gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren, zodat uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau wordt gewaarborgd voor de door ons verwerkte persoonsgegevens. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van de door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen..

 

 

3.    contactmogelijkheid via de website

Op grond van wettelijke voorschriften bevat onze website informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, alsmede directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt.

4.    routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te verwezenlijken of indien de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, daarin voorzien.

Indien het opslagdoel niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordening Maker of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

5.    cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Tal van websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina’s en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kunnen wij de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website geoptimaliseerd worden voor de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals reeds vermeld, in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website voor de gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens wanneer hij of zij de website bezoekt opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een onlinewinkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst via een cookie.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

6.    bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Google Analytics, Google Ads Conversion en Google Ads Remarketing

De controller heeft de Google Analytics-componenten op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, ordenen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website vanwaar een betrokkene een website heeft geraadpleegd (de zogeheten verwijzers), welke subpagina’s van de website zijn geraadpleegd of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de optimalisering van een website en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De controller gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van dit additief wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene ingekort en geanonimiseerd door Google indien de toegang tot onze internetpagina’s plaatsvindt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons onlinerapporten samen te stellen die de activiteiten op onze website tonen, en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Door de cookie te plaatsen wordt Google in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de betreffende Google Analytics-component toe aangezet om gegevens aan Google door te geven ten behoeve van online-analyse. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen en vervolgens de afrekening van provisies mogelijk te maken.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, bijvoorbeeld het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokkene. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Voor het plaatsen van marketingcampagnes gebruiken wij de conversiecomponenten van Google Ads op andere websites en voor het positioneren van onze producten in zoekmachines. Uw gegevens worden door Google verwerkt en naar zogenaamde “Ad Servers” gezonden. De cookies worden echter alleen naar deze servers verzonden wanneer u op uw eindapparaat op onze advertenties klikt.

Google kan dus nagaan welke gebruiker op welk tijdstip en via welk kanaal onze website heeft bezocht. Deze gegevens worden via Google Analytics verwerkt en geëvalueerd om de positionering van onze producten verder te verbeteren.

De overdracht van persoonsgegevens aan Google vindt plaats op basis van de veiligheidsmaatregelen die door de verantwoordelijke partij bij Google zijn genomen. Overeenkomstig art. 26 AVG heeft de verantwoordelijke voor de verwerking een overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid gesloten met Google en verplicht hij Google de standaardclausules inzake gegevensbescherming (“SCC’s”) na te leven, die een veilige overdracht van persoonsgegevens naar de VS garanderen.

De betrokkene wordt vooraf in kennis gesteld van de mogelijke overdracht van persoonsgegevens naar de VS aan Google. Hij of zij stemt dan in met het gebruik overeenkomstig art. 49 (1) lit. a AVG.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie dat reeds door Google Analytics is geplaatst, op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics en met betrekking tot het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en om een dergelijke verwerking te voorkomen. Daartoe moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat geen gegevens en informatie over bezoeken aan internetpagina’s aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Indien het informaticasysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Indien de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, bestaat de mogelijkheid om de browser add-on opnieuw te installeren of te activeren.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de en op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/. Google Analytics wordt meer in detail uitgelegd onder deze link https://www.google.com/intl/nl_nl/analytics/.

7.    privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van de Google Tag Manager

De controller gebruikt de Google Tag Manager op deze website. Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers websitetags kunnen beheren via één interface. De tool zelf (die de tags implementeert) is een cookie-loos domein en slaat geen persoonsgegevens op. Het instrument zorgt voor het triggeren van andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft dit van kracht voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

De exploitatiemaatschappij van de Google Tag Manager is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4.

Als passende garanties zijn met deze dienstverlener zogenaamde standaardcontractbepalingen overeenkomstig artikel 46 AVG overeengekomen. Meer informatie is hier te vinden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_nl

 

 

 

8.    privacybeleid voor abonnees op onze nieuwsbrief

Op onze website krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. De persoonsgegevens die bij de bestelling van de nieuwsbrief aan de controller worden doorgegeven, worden gespecificeerd in het daartoe gebruikte invoermasker.

Wij informeren onze klanten en zakenpartners op regelmatige tijdstippen door middel van een nieuwsbrief over onze producten. De nieuwsbrief van onze onderneming kan in principe alleen door de betrokkene worden ontvangen, indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich voor de mailing van de nieuwsbrief aanmeldt. Om juridische redenen wordt een bevestigingse-mail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer is ingevoerd voor de verzending van de nieuwsbrief via de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingse-mail dient om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het ogenblik van de inschrijving, zoals toegewezen door de Internet Service Provider (ISP), alsook de datum en het tijdstip van inschrijving. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient derhalve de rechtsbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke.

De persoonsgegevens die in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Voorts kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht indien dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een daarmee samenhangende registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of bij wijzigingen in de technische omstandigheden. Voor de verstrekking van de nieuwsbriefdienst worden de verzamelde gegevens doorgegeven aan een dienstverlener die door ons met het oog op de behandeling van de nieuwsbrief is belast. Deze dienstverlener verwerkt de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met onze instructies. Persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan een derde land. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene ons voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden herroepen. Voor het intrekken van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. Bovendien is het ook mogelijk zich te allen tijde rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking uit te schrijven voor de nieuwsbrief of de verantwoordelijke voor de verwerking daarvan op een andere manier in kennis te stellen..

 

 

9.    informatie over het volgen van de nieuwsbrief

Onze nieuwsbrieven bevatten zogenaamde trackingpixels. Een tracking pixel is een miniatuurgrafiekje dat wordt ingebed in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verstuurd om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de embedded tracking pixel kunnen wij zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt. De betrokkenen hebben het recht de desbetreffende afzonderlijke verklaring van toestemming die zij via de dubbele opt-in-procedure hebben afgelegd, te allen tijde in te trekken. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. Een opzegging van de ontvangst van de nieuwsbrief interpreteren wij automatisch als een herroeping.

 

 

 1. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van YouTube

De controller heeft YouTube-componenten op deze website geïntegreerd. YouTube is een internetportaal voor video’s waar uitgevers van video’s gratis videoclips kunnen plaatsen en waar andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren, eveneens gratis. Met YouTube kunnen alle soorten video’s worden gepubliceerd. Daarom kunnen via het internetportaal complete film- en televisieprogramma’s, maar ook muziekvideo’s, trailers of door gebruikers zelf gemaakte video’s worden bekeken.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de betreffende YouTube-component toe aangezet om een weergave van de betreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/intl/nl/about/. In het kader van deze technische procedure ontvangen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina’s van onze website door de betrokkene worden bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt wanneer een subpagina met een YouTube-video wordt opgeroepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar YouTube-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

De door YouTube gepubliceerde bepalingen inzake gegevensbescherming, die kunnen worden geraadpleegd op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de, bevatten informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

 

 

 1. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Pinterest

De controller heeft op deze website onderdelen van Pinterest Inc. geïntegreerd. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op het internet wordt geëxploiteerd, een onlinegemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren en op elkaar in te spelen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het delen van meningen en ervaringen, of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Pinterest biedt gebruikers van het sociale netwerk onder meer de mogelijkheid om beeldverzamelingen en afzonderlijke afbeeldingen alsmede beschrijvingen op virtuele prikborden te publiceren (zogeheten pinning), die vervolgens op hun beurt door andere gebruikers kunnen worden gedeeld (zogeheten repinning) of becommentarieerd.

De werkmaatschappij van Pinterest is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, VS.

Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt geëxploiteerd door de controller en waarop een Pinterest-component (Pinterest plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de betreffende Pinterest-component toe aangezet om een weergave van de betreffende Pinterest-component van Pinterest te downloaden. Meer informatie over Pinterest is beschikbaar op https://pinterest.com/. In het kader van deze technische procedure ontvangt Pinterest informatie over welke specifieke subpagina’s van onze website door de betrokkene worden bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Pinterest is ingelogd, herkent Pinterest telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Pinterest component verzameld en door Pinterest toegewezen aan de respectieve Pinterest account van de betrokkene. Indien de betrokkene een op onze website geïntegreerde Pinterest button activeert, wijst Pinterest deze informatie toe aan de persoonlijke Pinterest gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Pinterest ontvangt via de Pinterest-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene bij het oproepen van onze website tegelijkertijd op Pinterest is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Pinterest-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Pinterest wordt doorgegeven, kan hij de doorgifte verhinderen door uit te loggen uit zijn Pinterest-account alvorens onze website op te roepen.

Het door Pinterest gepubliceerde privacybeleid, dat beschikbaar is op https://about.pinterest.com/privacy-policy, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Pinterest.

 1. privacybeleid betreffende het gebruik en de toepassing van Instagram

De controller heeft onderdelen van de dienst Instagram op deze website geïntegreerd. Instagram is een dienst die als audiovisueel platform kan worden aangemerkt en gebruikers in staat stelt foto’s en video’s te delen en deze gegevens ook op andere sociale netwerken te verspreiden.

De werkmaatschappij van de Instagram-diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze door de controller beheerde website wordt opgeroepen en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Instagram-component toe aangezet om een weergave van de desbetreffende component van Instagram te downloaden. In het kader van deze technische procedure krijgt Instagram kennis over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, herkent Instagram bij elke oproep van de betrokkene aan onze website en voor de gehele duur van het desbetreffende verblijf op onze website, welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Instagram-component verzameld en door Instagram toegewezen aan de respectieve Instagram-account van de betrokkene. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen activeert, worden de aldus overgedragen gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt via de Instagram-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd bij Instagram is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Instagram-component klikt of niet. Indien de betrokkene een dergelijke overdracht van deze informatie aan Instagram niet wenst, kan hij de overdracht verhinderen door uit te loggen uit zijn Instagram-account alvorens onze website op te roepen.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en.

 

 

 

 1. privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Facebook

De controller heeft onderdelen van het bedrijf Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op het internet wordt geëxploiteerd, een onlinegemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren en op elkaar in te spelen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het delen van meningen en ervaringen, of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van het sociale netwerk onder meer de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, indien de betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Facebook-component toe aangezet om een weergave van de desbetreffende Facebook-component bij Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=nl_DE. In het kader van deze technische procedure ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina’s van onze website door de betrokkene worden bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina’s van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de desbetreffende Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen activeert, bijvoorbeeld de “Vind ik leuk”-knop, of indien de betrokkene een reactie plaatst, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat te vinden is op https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene te beschermen. Bovendien zijn er verschillende toepassingen beschikbaar waarmee de gegevensoverdracht naar Facebook kan worden onderdrukt. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de overdracht van gegevens aan Facebook te onderdrukken.

 1. Gebruik van Facebook Pixel

Onze website maakt gebruik van de bezoekersactiepixel van Facebook voor het meten van conversies. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

 

Op die manier kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat zij door te klikken op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

 

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina’s, maar ook buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed.

 

Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming om cookies op te slaan), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

 

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/.

 

U kunt de remarketingfunctie “Custom Audiences” ook uitschakelen in het gedeelte Instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, moet u ingelogd zijn op Facebook.

 

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u zich afmelden voor op gebruik gebaseerde reclame van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

 

 

 1. Overdracht van gegevens tijdens een aankoop in onze online winkel en de verzending van goederen

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door indien dit noodzakelijk is in het kader van het contract, zoals aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of de kredietinstelling die belast is met de afwikkeling van de betaling. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen plaats indien u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Uw gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

 

De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (AVG), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

 1. Betalingsmethode: Privacybeleid voor PayPal als betalingsmethode

Wij hebben onderdelen van PayPal op deze website geïntegreerd. PayPal is een aanbieder van online betaaldiensten. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele particuliere of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. Bovendien biedt PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via kredietkaarten te verwerken indien een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk online betalingen aan derden te initiëren of betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook trustee-functies op zich en biedt kopersbeschermingsdiensten aan.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop als betalingsoptie “PayPal” selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven. Door deze betalingsoptie te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.

De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn doorgaans voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Eveneens noodzakelijk voor de afwikkeling van het koopcontract zijn de persoonsgegevens die verband houden met de desbetreffende bestelling.

Het doel van het doorgeven van de gegevens is betalingsverwerking en fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt persoonsgegevens aan PayPal, met name indien er een gerechtvaardigd belang is voor de verstrekking. De persoonsgegevens die tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking worden uitgewisseld, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze overdracht is de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren.

PayPal kan de persoonsgegevens bekendmaken aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen of om de gegevens namens u te verwerken.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken tegenover PayPal. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking.

Het toepasselijke privacybeleid van PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 1. Betaalmethode: gegevensbeschermingsvoorschriften voor KLARNA als betaalmethode

Wij bieden onder meer betaling met de diensten van Klarna. De provider is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”).

 

Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijv. huurkoop). Als u ervoor kiest om met Klarna te betalen (Klarna checkout solution), verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u. Details hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Klarna op de volgende link: https://www.klarna.com/nl/privacy/.

 

Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. De optimalisatie van de kassaoplossing vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6 (1) lit. f AVG. Ze blijven op uw eindapparaat tot u ze verwijdert. Voor meer informatie over het gebruik van cookies van Klarna, verwijzen wij u naar de volgende link: https://www.klarna.com/nl/klarna-cookie-verklaring/.

 

De overdracht van uw gegevens aan Klarna is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a AVG (toestemming) en Art. 6 para. 1 lit. b AVG (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van vroegere gegevensverwerkingen.

 

 

 

18.  Rechten van de betrokkene

 • a)    recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene dit recht wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • b)    Recht op informatie

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht te allen tijde kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen, alsmede een kopie van die informatie. Voorts heeft de Europese wetgever de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking
 • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
 • indien mogelijk, de geplande duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van deze duur
 • het bestaan van het recht om de rectificatie of wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, of de beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, of het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De betrokkene heeft ook het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 • c)    recht op correctie

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om onjuiste persoonsgegevens over hem of haar onverwijld te laten rectificeren. Voorts heeft de betrokkene het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, ook door middel van een aanvullende verklaring, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 • d)    Recht op wissen (recht om te worden vergeten)
 • Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht te verlangen dat de voor de verwerking verantwoordelijke de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld wist, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet langer noodzakelijk is:
 • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
 • De betrokkene trekt zijn toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in op grond van artikel 6, lid 1, onder a), AVG of artikel 9, lid 2, onder a), AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, AVG.
 • De persoonsgegevens op onwettige wijze zijn verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, AVG.

Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de door ons opgeslagen persoonsgegevens wenst te laten wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze medewerkers zullen ervoor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot verwijdering wordt voldaan.

Indien de persoonsgegevens door ons openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf als voor de verwerking verantwoordelijke verplicht is de persoonsgegevens te wissen overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de verordening gegevensbescherming, treffen wij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene die andere voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht alle koppelingen naar of kopieën of replicaties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. Onze medewerkers zullen in individuele gevallen het nodige regelen.

 • e)    Recht op beperking van de verwerking

Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgegevens door de betrokkene wordt betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een wettelijke aanspraak.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst de beperking van door ons opgeslagen persoonsgegevens te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 • f)     Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft ook het recht om dergelijke gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht te verlangen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar een andere verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene zich te allen tijde tot onze functionaris voor gegevensbescherming wenden.

 • g)    recht van bezwaar

Eenieder die gevolgen ondervindt van de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om te allen tijde op grond van redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

In geval van bezwaar zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Indien wij persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor dergelijke marketing worden verwerkt. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bij ons bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door ons met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de verordening gegevensbescherming, tenzij die verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Het staat de betrokkene tevens vrij zijn recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.

 • h)      Recht om een toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

19.  Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering. In dit verband hebben wij geen invloed op eventuele betalingsdienstaanbieders die, als onafhankelijke verantwoordelijke partijen, profilering kunnen uitvoeren voordat de aankoop is voltooid.

 

Status: 20.04.2021