Herroeping

 

Bij het sluiten van een overeenkomst op afstand heeft de consument in de regel een wettelijk recht om de koop te herroepen. In het volgende informeert de verkoper over dat recht op herroeping. 

  1. Annuleringsregeling voor consumenten m.b.t. overeenkomsten waarbij de goederen in één keer worden geleverd

Annuleringsregeling

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht met een doel dat in overwegende mate niet in verband staat met de uitoefening van haar beroep of bedrijf.

Recht op herroeping

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen zeven (7) dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt zeven (7) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, dient u ons, Vennskap GmbH & Co KG, In der Loh 36 c, 40668 Meerbusch/Duitsland, telefoonnummer: +49 (0) 2150 – 7076910, e-mail: info@skotti-grill.eu door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het recht op herroeping vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de dag waarop wij uw kennisgeving van de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terug te betalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben terugontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen in te staan voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het beproeven van de kwaliteit, het verzekeren van de aanwezigheid van de kenmerken en het testen van de werking van de goederen.

Uitsluiting of voortijdig verval van het recht op herroeping

Het recht op herroeping is niet van toepassing op overeenkomsten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarbij een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is voor de vervaardiging of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;

voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;

voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;

voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het recht op herroeping vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten

voor de levering van verzegelde goederen, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;

voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onverbrekelijk vermengd zijn met andere goederen;

voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na de levering is verwijderd.

  1. Annuleringsregeling voor consumenten m.b.t. overeenkomsten voor verscheidene goederen die de consument als onderdeel van één bestelling heeft besteld en die afzonderlijk worden geleverd

Annuleringsregeling

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht met een doel dat in overwegende mate niet in verband staat met de uitoefening van haar beroep of bedrijf.

Recht op herroeping

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen zeven (7) dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt zeven (7) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, dient u ons, Vennskap GmbH & Co KG, In der Loh 36 c, 40668 Meerbusch/Duitsland, telefoonnummer: +49 (0) 2150 – 7076910, e-mail: info@skotti-grill.eu door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het recht op herroeping vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de dag waarop wij uw kennisgeving van de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terug te betalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben terugontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen in te staan voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het beproeven van de kwaliteit, het verzekeren van de aanwezigheid van de kenmerken en het testen van de werking van de goederen.

Uitsluiting of voortijdig einde van het recht op herroeping

Het recht op herroeping is niet van toepassing op overeenkomsten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarbij een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is voor de vervaardiging of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;

voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;

voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;

voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het recht op herroeping vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten

voor de levering van verzegelde goederen, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;

voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onverbrekelijk vermengd zijn met andere goederen;

voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na de levering is verwijderd.

  1. Annuleringsregeling voor consumenten m.b.t. overeenkomsten voor de levering van goederen in verschillende delen of onderdelen

Annuleringsregeling

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht met een doel dat in overwegende mate niet in verband staat met de uitoefening van haar beroep of bedrijf.

Recht op herroeping

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen zeven (7) dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt zeven (7) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of hebben genomen. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, dient u ons, Vennskap GmbH & Co KG, In der Loh 36 c, 40668 Meerbusch/Duitsland, telefoonnummer: +49 (0) 2150 – 7076910, e-mail: info@skotti-grill.eu door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het recht op herroeping vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de dag waarop wij uw kennisgeving van de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben terugontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen in te staan voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het beproeven van de kwaliteit, het verzekeren van de aanwezigheid van de kenmerken en het testen van de werking van de goederen.

Uitsluiting of voortijdig einde van het recht op herroeping

Het recht op herroeping is niet van toepassing op overeenkomsten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarbij een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is voor de vervaardiging of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;

voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;

voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;

voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het recht op herroeping vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten

voor de levering van verzegelde goederen, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;

voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onverbrekelijk vermengd zijn met andere goederen;

voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;

Uitsluiting of voortijdig einde van het recht op herroeping

Het recht op herroeping is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van digitale inhoud die niet geprefabriceerd is en waarbij een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is voor de vervaardiging of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument is toegesneden.

Het recht op herroeping vervalt voortijdig, indien wij pas met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen, nadat u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd en u tegelijkertijd hebt bevestigd zich ervan bewust te zijn uw recht op herroeping met het begin van de uitvoering van de overeenkomst door ons te verliezen. Wij wijzen erop dat wij de sluiting van den overeenkomst afhankelijk kunnen stellen van de voornoemde instemming en bevestiging.