Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

 1. Toepassingsgebied
 2. Offerten en beschrijving van het aanbod
 3. Bestelprocedure en totstandkoming van de overeenkomst
 4. Recht op herroeping
 5. Prijzen en verzendkosten
 6. Levering, beschikbaarheid van goederen en termijnoverschrijding
 7. Betalingsmodaliteiten
 8. Eigendomsvoorbehoud
 9. Garantie en waarborg
 10. Aansprakelijkheid
 11. Auteursrecht
 12. Toepasselijk recht
 13. Gegevensbescherming
 14. Slotbepalingen

 

 1. Toepassingsgebied

1.1 Op alle overeenkomsten – ook toekomstige – voor de levering van goederen, gesloten tussen Vennskap GmbH & Co KG, In der Loh 36 c, 40668 Meerbusch/Duitsland, algemeen directeur: Christian Battel, ingeschreven in het handelsregister bij het kantongerecht (“Amtsgericht”) Neuss/Duitsland, onder nummer HRA 7910 (hierna “de verkoper”) en de klant (hierna “de klant”), die een consument is en zijn gewone verblijfplaats heeft in Nederland, via de online winkel van de verkoper (https://skotti-grill.eu/), zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden (hierna “de voorwaarden”) van toepassing, in de versie die geldt op het moment van de bestelling.

1.2 De klant kan de klantenservice van de verkoper bereiken voor vragen, klachten en bezwaren Ma.-Vr.: 08:30-12:30 en 13:30-17:00 onder het telefoonnummer +49 (0) 2150 – 7076910 alsook per e-mail onder info@skotti-grill.eu.

1.3 Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht met een doel dat in overwegende mate niet in verband staat met de uitoefening van haar beroep of bedrijf.

1.4 De verkoper accepteert geen afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden van de klant, tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met de geldigheid daarvan. De verkoper verwerpt alle voorwaarden van de klant ook voor het geval dat de voorwaarden in een bevestigingsbrief of op enige andere wijze aan de verkoper worden medegedeeld of de verkoper zonder voorbehoud leveringen of diensten verricht ten behoeve van de klant of de verkoper zonder voorbehoud diensten van de klant aanvaardt zonder opnieuw bezwaar te maken tegen de voorwaarden van de klant.

1.5. Overeenkomsten, in het bijzonder mondelinge nevenafspraken, garanties, beloftes en andere toezeggingen van werknemers van de verkoper, worden eerst door schriftelijke bevestiging door de verkoper bindend. Andere gedragingen of een stilzwijgen van de verkoper rechtvaardigen niet het vertrouwen van de klant in de totstandkoming van een overeenkomst.

1.6 Aan de in de voorwaarden vereiste schriftelijke vorm wordt ook voldaan door verzending per fax of e-mail.

1.7 De verkoper mag bij de verrichting van zijn werkzaamheden ook gebruik maken van derden. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor de correcte nakoming van de contractuele verplichtingen jegens de klant.

 1. Offerten, beschrijving van het aanbod

2.1 Offerten van de verkoper zijn vrijblijvend en niet-bindend. De presentatie van de producten in de online winkel van de verkoper (https://skotti-grill.eu/) vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

2.2 Een beschrijving van het aanbod in de catalogi en op de websites van de verkoper houden geen waarborg of garantie in.

2.3 Alle aanbiedingen zijn geldig “zolang de voorraad strekt”, tenzij anders vermeld bij de producten. Echter behoudt zich de verkoper de mogelijkheid voor om zich ten allen tijde op een vergissing te beroepen.

 1. Bestelprocedure en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De klant kan vrijblijvend producten uit het assortiment van de verkoper selecteren en verzamelen in een zogenaamde virtuele winkelmand via de knop [Toevoegen aan de winkelmand]. Binnen de winkelmand kan de productselectie worden gewijzigd, bijv. kunnen producten worden verwijderd. Vervolgens kan de klant via de knop [Verder naar de kassa] in de winkelwagen overgaan tot de afronding van het bestelproces.

3.2 Door op de knop [Bestelling met betalingsverplichting] te klikken, dient de klant een bindend verzoek in om de goederen in het winkelmandje te kopen. Alvorens de bestelling te verzenden, kan de klant de gegevens op elk moment bekijken en wijzigen, en met de browserfunctie “Terug” terugkeren naar de winkelmand of het bestelproces helemaal annuleren. Verplichte gegevens die de klant dient te verstrekken zijn gemarkeerd met een asterisk (*). De klant kan de wettelijk bindende bestelling slechts verzenden en de verkoper doen toekomen indien de klant de voorwaarden vooraf heeft aanvaard door het vakje [Ik heb de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en de Annuleringsregeling* gelezen en aanvaard] aan te klikken en ze aldus toepasselijk op zijn verzoek te verklaren.

3.3 De Verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail waarin de bestelling van de klant nogmaals wordt vermeld en die door de klant kan worden afgedrukt met behulp van de browserfunctie “Afdrukken” (orderbevestiging). De automatische orderbevestiging documenteert enkel dat de bestelling van de klant door de verkoper is ontvangen en houdt geen aanvaarding van het verzoek in, tenzij, de verkoper in de ontvangstbevestiging naast de bevestiging van ontvangst tegelijkertijd en uitdrukkelijk verklaart het verzoek te aanvaarden.

3.4 Doorgaans samen met de orderbevestiging, in ieder geval uiterlijk met de levering van de goederen, ontvangt de klant een exemplaar van de voorwaarden, samen met de annuleringsregeling en de informatie over de verzendkosten en de leverings- en betalingsvoorwaarden. Indien de klant zich heeft geregistreerd in de online winkel van de verkoper ((https://skotti-grill.eu/), kan hij zijn geplaatste bestellingen in zijn profiel bekijken. Bovendien slaat de verkoper de tekst van de overeenkomst op, met inachtneming van de geldende regels van gegevensbescherming.

Bovendien kan de klant als laatste stap van het bestelproces de tekst van de overeenkomst afdrukken voordat hij de bestelling bij de verkoper indient. Die gebeurt door gebruik te maken van de browserfunctie “Afdrukken”.

3.5. De overeenkomst van koop komt pas tot stand wanneer de verkoper het bestelde product aan de klant heeft verzonden, heeft overhandigd of de verzending aan de klant met een tweede e-mail (uitdrukkelijke orderbevestiging) of toezending van de factuur heeft bevestigd.

3.6 Indien de verkoper vooruitbetaling toestaat, komt de overeenkomst tot stand door verstrekking van de bankgegevens en een verzoek tot betaling door de verkoper. Indien de verkoper de verschuldigde betaling niet binnen 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging ontvangt, kan de verkoper de overeenkomst ontbinden, met als gevolg dat de bestelling komt te vervallen en de verkoper niet tot levering is verplicht. De bestelling wordt dan – zonder verdere gevolgen voor klant en verkoper – geacht nooit tot stand te zijn gekomen. Een reservering van een bepaald artikel in geval van vooruitbetaling geschiedt derhalve voor maximaal 10 kalenderdagen.

3.7 De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands.

 1. Recht op herroeping

Bij het sluiten van een overeenkomst op afstand heeft de consument in de regel een wettelijk recht om de koop te herroepen. De verkoper is wettelijke verplicht hem in een afzonderlijke document “Annulering” op het recht op herroeping te attenderen. Het document “Annulering” regelt ook de uitzonderingen op het recht op herroeping.

 1. Prijzen en verzendkosten

5.1 Alle op de website van de verkoper vermelde prijzen zijn inclusief de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende wettelijke BTW. De definitieve prijs inclusief de respectieve toepasselijke wettelijke BTW wordt in het bestelmasker weergegeven voordat de klant de bestelling verzendt.

5.2 Naast de vermelde prijzen, rekent de verkoper verzendkosten aan voor de levering. De verzendkosten zullen duidelijk aan de klant worden meegedeeld op een aparte informatiepagina in het kader van het bestelproces.

5.3 In geval van herroeping overeenkomstig artikel 4 van de voorwaarden in samenhang met het document “Annuleringsregeling”, draagt de klant de directe kosten van de retourzending.

5.4 De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele tik- of transmissiefouten in de prijzen in zijn online winkel.

6 Levering, beschikbaarheid van goederen en termijnoverschrijding

6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering op het door de klant bij de bestelling opgegeven leveringsadres.

6.2 Indien vooruitbetaling is overeengekomen, zal de levering geschieden na ontvangst van het factuurbedrag.

6.3 De klant wordt geïnformeerd over levertijden en leveringsbeperkingen (bijv. beperking van levering aan bepaalde landen) op een aparte informatiepagina of in de desbetreffende productbeschrijving.

6.4. Met de verkoper overeengekomen leveringstermijnen en -data worden geacht te zijn nagekomen wanneer bij het verstrijken daarvan het voorwerp van levering het terrein van de verkoper heeft verlaten. Indien de goederen buiten de schuld van de verkoper niet op tijd kunnen worden verzonden, worden de leveringstermijnen en -data geacht te zijn nageleefd bij wijze van kennisgeving van de gereedheid voor verzending.

6.5 Indien de klant niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen tot medewerking of bijkomende verplichtingen, zoals het doen van vooruitbetalingen en dergelijke (crediteursverzuim), is de verkoper gerechtigd de overeengekomen leveringstermijnen en -data in redelijkheid naar behoefte van de verkoper te verlengen, onverminderd de rechten die voortvloeien uit het verzuim van de klant met betrekking tot de aanvaarding.

6.6 Tenzij diens onjuiste of vertraagde eigen bevoorrading aan de verkoper is toe te rekenen, staat de leveringsplicht van de verkoper in afhankelijkheid van een juiste en tijdige eigen bevoorrading. Voorwaarde voor het inroepen van het voorbehoud van juiste en tijdige eigen bevoorrading is dat de verkoper een concrete transactie ter dekking heeft gesloten waarbij de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verbintenis.

6.7 De verkoper is gerechtigd tot levering in gedeelten voor zover deze in redelijkheid aanvaardbaar zijn voor de klant. Indien de verkoper een bestelling uitvoert door in gedeelten te leveren zal de klant enkel verzendingskosten moeten betalen voor de eerste deellevering. Indien de levering in gedeelten op verzoek van de klant geschiedt, brengt de verkoper voor elke deellevering verzendkosten in rekening.

6.8. Tenzij anders is overeengekomen, is de verkoper gerechtigd zelf de wijze van verzending (met name vervoerder, verzendingsroute, verpakking) te bepalen.

6.9. Indien de levering van de goederen ondanks drie leveringspogingen door de schuld van de klant mislukt, is de verkoper tot ontbinding van de overeenkomst gerechtigd. Eventuele betalingen zullen onmiddellijk aan de klant worden geretourneerd.

6.10. Op de website van de verkoper vindt de klant informatie over de beschikbaarheid van de goederen. Informatie over de beschikbaarheid van een product is slechts van prospectieve respectievelijk indicatieve aard. Indien de verkoper tijdens de verwerking van de bestelling vaststelt dat de door de klant bestelde goederen permanent niet beschikbaar zijn, zal de verkoper de klant hiervan op de hoogte brengen. In dat geval komt er geen overeenkomst tot stand. Reeds ontvangen tegenprestaties zullen aan de klant worden geretourneerd.

6.11. Indien het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper dit product buiten zijn schuld niet van zijn leverancier kan verkrijgen, er dus geen eigen bevoorrading met betrekking tot dat product mogelijk is, is de verkoper gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. In dat geval zal de verkoper de klant onmiddellijk op de hoogte brengen en, indien mogelijk, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Indien geen vergelijkbaar product beschikbaar is of indien de klant op de levering van een vergelijkbaar product geen prijs stelt, zal de verkoper de klant onmiddellijk de door hem ontvangen tegenprestatie retourneren.

6.12. Na het verstrijken van een redelijke, door de klant schriftelijk vastgestelde termijn van ten minste twee weken om alsnog te leveren, is de klant gerechtigd, de overeenkomst te ontbinden, echter alleen voor zover de goederen bij het verstrijken van die termijn om alsnog te leveren niet zijn verzonden of voor verzending gereed zijn gemeld. Hetzelfde geldt indien de levering van de goederen onmogelijk wordt om redenen die aan de verkoper zijn toe te rekenen. De verkoper brengt de klant onmiddellijk op de hoogte van het optreden van een onvoorziene gebeurtenis en noemt een termijn voor de latere levering.

6.13. De klant kan geen verdere rechten doen gelden op grond van termijnoverschrijding. Een beroep op een andere rechtsgrond voor een vordering, met name van niet-contractuele aard, is uitgesloten.

6.14. Indien de klant in gebreke blijft met de in ontvangstname (crediteursverzuim) of indien de levering vertraging oploopt om andere redenen die aan de klant zijn toe te rekenen, heeft der verkoper recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade, met inbegrip van extra kosten (bijv. opslagkosten).

 1. Betalingsmodaliteiten

7.1 De klant kan in het kader van en voor het afsluiten van het bestelproces kiezen voor een bepaalde beschikbare betalingsmogelijkheid. De klant zal op een separate informatiepagina worden geïnformeerd over de beschikbare betaalmiddelen.

7.2 Een betaling wordt geacht te zijn verricht, wanneer de verkoper vrijelijk over het bedrag kan beschikken.

7.3 Indien betaling per factuur mogelijk is, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, dient 50% van het factuurbedrag vooruit te worden betaald, de resterende 50% van het factuurbedrag dient te worden betaald binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur.

7.4 Indien voor de afwikkeling van de betaling beroep wordt gedaan op derde dienstverleners, bijvoorbeeld PayPal, zijn hun algemene voorwaarden van toepassing.

7.5 Indien de vervaldag voor betaling is vastgesteld op basis van de kalender wordt de klant geacht in gebreke te zijn door het overschrijden van de daaruit voortvloeiende termijn voor betaling, waarbij in voorkomend geval de klant de wettelijke vertragingsrente verschuldigd is.

7.6. De verplichting van de klant tot betaling van vertragingsrente sluit een vordering tot vergoeding van verdere vertragingsschade door de verkoper niet uit.

7.7 De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of erkend door de verkoper of als de tegenvordering betrekking heeft op vorderingen tot terugname na ontbinding van de overeenkomst conform artikel 4 van de voorwaarden, rekening houdend met het bepalingen uit het document “Annuleringsregeling”. De klant kan een retentierecht slechts uitoefenen voor zover de vorderingen uit dezelfde contractuele verhouding voortvloeien.

7.8 Voor zover de verkoper reden heeft om ervan uit te gaan  dat aan zijn de vordering tot betaling niet voldaan zal worden ten gevolge van omstandigheden die zich na het sluiten van de overeenkomst hebben voorgedaan en waardoor naar het oordeel van de verkoper een aanmerkelijke verslechtering van de vermogenspositie van de klant te verwachten valt, is de verkoper gerechtigd om openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar te verklaren. Indien de klant met de betaling in gebreke is, hetgeen naar het oordeel van de verkoper erop wijst dat de realisatie van de vordering van de verkoper in het gedrang is, heeft de verkoper daarnaast het recht om de reeds geleverde goederen terug te nemen. Dit is niet van toepassing voor zover de betalingsachterstand niet aan de klant kan worden toegerekend. Het terugnemen van de goederen heeft geen ontbinding van de overeenkomst tot gevolg. In beide gevallen kan de verkoper vooruitbetaling eisen voor uitstaande leveringen of prestaties. De klant kan het intreden van deze rechtsgevolgen voorkomen door zekerheid te stellen ten belope van het bedrag van de onbetaalde schuldvordering. De verkoper kan recht doen gelden op zekerheid van aard en omvang die voor zijn vorderingen gebruikelijk zijn, zelfs indien deze vorderingen voorwaardelijk of in de tijd beperkt zijn. De wettelijke bepalingen inzake wanbetaling blijven onverlet.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat alle uit de zakelijke relatie, ongeacht de rechtsgrond, voortvloeiende vorderingen van de verkoper, met inbegrip van toekomstige of voorwaardelijke vorderingen, volledig zijn voldaan.

9 Garantie en waarborg

9.1 Verkoper is aansprakelijk voor gebreken aan geleverde zaken overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder Titel 7.1, Art. 7:22 e.v. Burgerlijk wetboek. De verjaringstermijn voor wettelijke vorderingen wegens gebreken bedraagt twee (2) jaar en gaat in op het moment dat de klant de verkoper over het gebrek heeft verwittigd.

9.2 In het geval dat goederen gebreken vertonen die aan de verkoper zijn toe te rekenen, heeft de klant de wettelijke rechten inzake gebreken, in het bijzonder heeft hij het recht op herstel of vervanging of het recht om een prijsvermindering te eisen of de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, op voorwaarde dat aan de wettelijke vereisten hiervoor is voldaan.

 

9.3 Verdergaande vorderingen ten gevolge van een gebreken bij/aan de goederen zijn uitgesloten. Beroep op een andere rechtsgrond voor zulke vorderingen, met name van niet-contractuele aard, is uitgesloten.

 

9.4 Vorderingen op grond van wanprestatie ten gevolge van misleiding of opzet om te misleiden blijven onverlet.

9.5 Voor de door verkoper geleverde goederen bestaat slechts garantie indien deze uitdrukkelijk is gegeven. De klant wordt geïnformeerd over de garantievoorwaarden alvorens hij met het bestelproces begint.

 1. Aansprakelijkheid

10.1 Onverminderd de wettelijke regelingen dienaangaande zijn met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade de volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van toepassing.

10.2 De verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor zover de schade is te wijten aan opzet of grove nalatigheid. De verkoper is eveneens onbeperkt aansprakelijk in gevallen waarin een beperking van aansprakelijkheid niet is toegestaan op grond van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Dit geldt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in geval van letsel of schade aangaande leven, lichaam of gezondheid, in geval van overname van een garantie voor de kwaliteit van het product en voor het geval dat gebreken zijn verzwegen met het opzet om te misleiden.

10.3. Voor het overige is de aansprakelijkheid van de verkoper jegens de klant, uit welke rechtsgrond dan ook, beperkt tot het bedrag van de factuur voortvloeiende uit de overeenkomst naar aanleiding waarvan de schade is ontstaan.

10.4 De verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

10.5. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door grove schuld van personen die geen leidende functie vervullen binnen het bedrijf van de verkoper (werknemers, hulppersonen).

 

10.6 De verkoper is niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid of vertraging in de uitvoering van de overeenkomst indien deze onmogelijkheid of vertraging wordt veroorzaakt door overmacht of andere gebeurtenissen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien waren (bijv. bedrijfsstoringen van welke aard dan ook; mobilisatie; oorlog; oproer; staking; verkeersongeval; natuurrampen; sabotage; directe dan wel indirecte gevolgen van een epidemie of pandemie, zoals quarantaine, grenssluitingen of andere overheidsinterventies of -maatregelen; alsmede andere gebeurtenissen die vergelijkbaar zijn met voornoemde onvoorziene gebeurtenissen) die niet aan de verkoper zin toe te rekenen. Indien dergelijke gebeurtenissen het verrichten van de door de verkoper verschuldigde leveringen of prestaties aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en indien de belemmering niet louter tijdelijk is, heeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van tijdelijke belemmeringen worden de voor het verrichten van de leveringen en prestaties overeengekomen termijnen verlengd of data verschoven met de duur van de belemmering plus een redelijke periode voor hervatting. Voor zover redelijkerwijs niet van de klant kan worden verwacht dat hij de levering of prestatie als gevolg van de vertraging aanvaardt, is hij gerechtigd, de overeenkomst te ontbinden door middel van een onverwijlde schriftelijke verklaring aan de verkoper.

 1. Auteursrecht

De verkoper behoudt zich het eigendoms- en auteursrecht voor op alle op de website van de verkoper gepubliceerde afbeeldingen en teksten.

12 Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de verkoper en de klant is Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Deze keuze bereffend het toepasselijke recht geldt echter alleen voor zover de bescherming die de klant geniet op grond van dwingendrechtelijke bepalingen van het Nederlandse recht de klant daardoor niet wordt ontnomen.

 1. Gegevensbescherming

De verkoper verzamelt, gebruikt en verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens, met name de contactgegevens van de klant, met het oog op de verwerking van de bestelling. Dit verzamelen, gebruiken en verwerken gebeurt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst conform Art. 6 lid 1b) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Details met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de verkoper op https://skotti-grill.eu/nl/privacybeleid/

 

14. Slotbepalingen

14.1 Wijzigingen van en aanvullingen op de voorwaarden dienen schriftelijk te gebeuren.

14.2 Indien enige bepaling van de voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, zal dit de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden niet aantasten. De partijen komen nu reeds overeen de ongeldige bepaling te vervangen door een wettelijk toelaatbare bepaling die de economische bedoeling zo dicht mogelijk benadert. Dit geldt ook in het geval van een ommissie.

14.3. Platform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (OS) voor consumenten: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. De verkoper is niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.