Handelsbetingelser med kundeinformationer

 1. Anvendelsesområde
 2. Beskrivelse af tilbud og tjenester
 3. Bestillingsproces og aftaleindgåelse
 4. Fortrydelsesret
 5. Priser og forsendelsesomkostninger
 6. Levering, varetilgængelighed og forsinkelse
 7. Betalingsbetingelser
 8. Ejendomsforbehold
 9. Garanti
 10. Ansvar
 11. Ophavsret
 12. Lovvalg
 13. Databeskyttelse
 14. Afsluttende bestemmelser

 

 1. Anvendelsesområde

1.1. For alle – også fremtidige – aftaler omhandlende vareleveringer, som indgås mellem Vennskap GmbH & Co. KG, In der Loh 36 c, 40668 Meerbusch/Tyskland, adm. direktør: Christian Battel, registreret ved: byretten i Neuss/Tyskland, registernummer HRA 7910 (i det følgende benævnt “sælger”) og kunden (i det følgende benævnt “kunde”), som er forbruger og har sit sædvanlige opholdssted i Danmark, gennem sælgerens onlineshop (https://skotti-grill.eu/) er udelukkende nærværende handelsbetingelser gældende (i det følgende benævnt “betingelser”) i den udgave, som var gældende på tidspunktet for bestillingen.

1.2. Kunden kan kontakte sælgerens kundeservice angående spørgsmål, reklamationer og indsigelser man.-fre.: kl. 08:30-12:30 og kl. 13:30-17:00 på telefonnummer +49 (0) 2150 -7076910, på faxnummer +49 (0) 2150 – XXX samt pr. e-mail på info@skotti-grill.eu.

1.3. En forbruger forstås i disse handelsbetingelser som enhver fysisk person, der indgår en retshandel med et formål, der overvejende hverken kan henføres til hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed.

1.4. Sælgeren anerkender ikke afvigende, modstridende eller supplerende betingelser fra kunden, medmindre sælgeren udtrykkeligt accepterer deres gyldighed. Sælgeren gør hermed også indsigelse mod handelsbetingelser fra kunden, hvis disse betingelser meddeles sælgeren i en bekræftelsesskrivelse eller på anden måde, eller hvis sælgeren udfører leveringer eller tjenesteydelser til kunden uden forbehold, eller hvis sælgeren accepterer tjenesteydelser fra kunden uden forbehold uden igen at gøre indsigelse mod kundens betingelser.

1.5. Aftaler, især mundtlige aftaler, garantier, løfter eller andre forsikringer fra sælgerens medarbejdere bliver først bindende efter skriftlig bekræftelse fra sælgerens side. Sælgerens øvrige adfærd eller tavshed begrunder ikke kundens tro om, at der indgås en aftale.

1.6. Den skriftlige form, der kræves i nærværende betingelser, er også overholdt ved fremsendelse pr. fax eller e-mail.

1.7. Sælgeren kan også gøre brug af en tredjepart til opfyldelse af sine opgaver. Sælgeren er dog fortsat ansvarlig for den korrekte opfyldelse af sine aftalemæssige forpligtelser over for kunden.

 1. Beskrivelse af tilbud og tjenester

2.1. Sælgerens tilbud er frivillige og ikke-bindende. Illustrationen af produkterne i sælgerens onlineshop (https://skotti-grill.eu/) udgør ikke et retmæssigt bindende tilbud, men er derimod en opfordring til at afgive en bestilling.

2.2. Beskrivelser af ydelser i kataloger samt på sælgerens websider har ikke karakter af et løfte eller en garanti.

2.3. Alle tilbud gælder “så længer lager haves”, hvis intet andet er angivet ved produkterne. I øvrigt tages der forbehold for fejl.

 1. Bestillingsproces og aftaleindgåelse

3.1. Kunden kan uforpligtende vælge produkter fra sælgerens sortiment og lægge disse i en såkaldt virtuel indkøbskurv ved at trykke på knappen [I indkøbskurven]. Det er muligt at ændre, f.eks. at slette, udvalget af produkter i indkøbskurven. Efterfølgende kan kunden i indkøbskurven gå videre til at afslutte bestillingen ved at trykke på knappen [Videre til kassen].

3.2. Ved at klikke på knappen [bestilling med betalingsforpligtelse] afgiver kunden et bindende tilbud om at købe varerne i indkøbskurven. Før bestillingen afsendes, kan kunden til enhver tid se og ændre dataene samt gå tilbage til indkøbskurven ved hjælp af browserfunktionen “tilbage” eller helt annullere bestillingsprocessen. Nødvendige oplysninger, som kunden skal afgive, er markeret med en stjerne (*). Kunden kan kun afsende den juridisk bindende bestilling og overføre den til sælgeren, hvis kunden forinden har accepteret disse betingelser ved at klikke i feltet [Jeg har læst og accepteret handelsbetingelserne, bestemmelserne om databeskyttelse og vejledningen om fortrydelsesret*] og dermed har inkluderet dem i sit tilbud.

3.3. Sælgeren sender derefter kunden en automatisk kvittering for modtagelsen pr. e-mail, hvori kundens bestilling er opført igen, og som kunden kan udskrive ved hjælp af funktionen “Print” (bestillingsbekræftelse). Den automatiske bestillingsbekræftelse dokumenterer blot, at sælgeren har modtaget kundens bestilling, og udgør ikke en accept af aftalen, medmindre accepten samtidig og udtrykkeligt erklæres i tillæg til kvitteringen for modtagelsen.

3.4. Sammen med bestillingsbekræftelsen, dog senest ved leveringen af varen, modtager kunden et eksemplar af nærværende betingelser sammen med en vejledning om fortrydelsesret, oplysninger om forsendelsesomkostninger samt leverings- og betalingsbetingelser. Hvis kunden er registreret i sælgerens onlineshop (https://skotti-grill.eu/), har han adgang til at se oplysninger om sine bestillinger i sin profil. Derudover gemmer sælgeren aftaleteksten under overholdelse af bestemmelserne om databeskyttelse.

Desuden kan kunden udskrive aftaleteksten, inden han sender bestillingen til sælgeren ved at bruge udskriftsfunktionen i sin browser i det sidste trin i bestillingsprocessen.

3.5. Salgsaftalen er først indgået, når sælgeren afsender eller overdrager det bestilte produkt til kunden eller bekræfter forsendelsen til kunden med en anden e-mail (udtrykkelig ordrebekræftelse) eller ved at sende fakturaen.

3.6. Hvis sælgeren tillader forudbetaling, indgås aftalen ved at oplyse bankoplysningerne og en anmodning om betaling fra sælgeren. Hvis beløbet, som er forfaldent til betaling, ikke er modtaget af sælgeren inden for 10 kalenderdage efter afsendelse af bestillingsbekræftelsen, kan sælgeren træde tilbage fra aftalen med den konsekvens, at bestillingen er ugyldig, og sælgeren ikke er forpligtet til at levere. Bestillingen er derefter afsluttet for køber og sælger uden yderligere konsekvenser. Artiklen er ved betalingsmetoden forudbetaling derfor højest reserveret i 10 kalenderdage.

3.7. Aftalen indgås på dansk.

 1. Fortrydelsesret

Forbrugerne har generelt ret til en lovbestemt fortrydelsesret ved indgåelse af et fjernsalg, som sælgeren informerer om i det separate dokument “Fortrydelse” i overensstemmelse med den lovmæssige skabelon. Dokumentet “Fortrydelse” indeholder også de gældende undtagelser fra fortrydelsesretten.

 1. Priser og forsendelsesomkostninger

5.1. Alle priser, der er angivet på sælgerens webside, er inklusive den lovbestemte moms, der er gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse. Den endelige pris inklusive den gældende lovpligtige moms vises i bestillingsmasken, før kunden afsender bestillingen.

5.2. Ud over de angivne priser opkræver sælgeren forsendelsesomkostninger for leveringen. Forsendelsesomkostningerne vil blive oplyst tydeligt til køberen på en separat informationsside i forbindelse med bestillingsprocessen.

5.3. I tilfælde af en fortrydelse i henhold til punkt 4 i nærværende handelsbetingelser sammenholdt med dokumentet “Vejledning om fortrydelse” skal kunden afholde de direkte omkostninger ved returforsendelsen.

5.4. Sælgeren påtager sig intet ansvar for skrive- eller overførselsfejl i prisangivelserne i sin online shop.

 1. Levering, varetilgængelighed og forsinkelse

6.1 Hvis intet andet er aftalt, leveres leveringen på den leveringsadresse, som kunden har oplyst i bestillingen.

6.2. Hvis der er aftalt forudbetaling, vil leveringen ske efter modtagelse af regningsbeløbet.

6.3. Kunden informeres om leveringstider og leveringsbegrænsninger (f.eks. begrænsning af leveringer til visse lande) på en separat informationsside eller i den respektive produktbeskrivelse.

6.4. Leveringsfrister og -datoer, der er aftalt med sælgeren, anses for at være overholdt, hvis leveringsgenstanden har forladt sælgers virksomhed, når de udløber. Hvis varerne ikke kan afsendes til tiden, uden at sælgeren er skyld i dette, anses fristerne og datoerne for at være overholdt ved meddelelsen om, at varerne er klar til afsendelse.

6.5. Hvis kunden ikke rettidigt opfylder sine samarbejdspligter eller implicitte forpligtelser, såsom forudbetaling eller lignende, er sælgeren berettiget til at forlænge de aftalte leveringsfrister og -datoer på passende vis i overensstemmelse med de behov, som sælgerens drift kræver, uden at dette berører de rettigheder, der følger af kundens manglende accept.

6.6. Sælgerens leveringsforpligtelse er betinget af korrekt og rettidig levering fra sælgerens leverandør, medmindre sælgeren er ansvarlig for den ukorrekte eller forsinkede levering fra en leverandør. Forbeholdet om levering fra leverandøren forudsætter, at sælgeren har indgået en specifik dækningshandel og er blevet svigtet af modparten i dækningshandlen.

6.7. Sælgeren er berettiget til at foretage delleverancer, i det omfang det er rimeligt for kunden. Hvis sælgeren udfører en bestilling med dellevering, skal kunden kun betale forsendelsesomkostninger for den første dellevering. Hvis delleveringen sker på kundens anmodning, opkræver sælgeren forsendelsesomkostninger for hver dellevering.

6.8. Medmindre andet er aftalt, har sælgeren ret til selv at bestemme forsendelsens art (især transportfirma, forsendelsesvej, emballage).

6.9. Hvis køberen er skyld i, at leveringen af varen stadig mislykkes efter tre leveringsforsøg, kan sælgeren træde tilbage fra aftalen. Eventuelle betalinger skal refunderes til kunden uden forsinkelse.

6.10. På sælgerens hjemmeside kan kunden finde oplysninger om varernes tilgængelighed. Alle oplysninger om tilgængeligheden af et produkt er kun forventelige og vejledende oplysninger. Hvis sælgeren under behandlingen af bestillingen konstaterer, at de varer, som kunden har bestilt, er permanent utilgængelige, informerer sælgeren kunden herom. I dette tilfælde indgås der ingen aftale. Eventuelle modydelser, der allerede er modtaget, vil blive refunderet til kunden.

6.11. Hvis det bestilte produkt ikke er tilgængeligt, fordi sælgeren uden egen skyld ikke får leveret dette produkt fra sin leverandør, kan sælgeren træde tilbage fra aftalen. I så fald vil sælgeren straks informere kunden og eventuelt foreslå levering af et tilsvarende produkt. Hvis der ikke findes et tilsvarende produkt, eller hvis kunden ikke ønsker at få leveret et tilsvarende produkt, vil sælgeren straks tilbagebetale kunden eventuelle betalte modydelser.

6.12. Efter udløbet af en rimelig frist, som kunden har fastsat skriftligt, og som skal være på mindst to uger, kan kunden træde tilbage fra aftalen, hvis varerne ikke er afsendt eller meldt klar til forsendelse ved udløbet af fristen. Det samme gælder, hvis leveringen af varerne bliver umulig af årsager, som sælgeren er ansvarlig for. Sælgeren informerer straks kunden om uforudsete hændelser og angiver en frist for den efterfølgende opfyldelse.

6.13. Kunden har ikke yderligere rettigheder på grund af forsinkelse. Det er udelukket at gøre krav gældende på andre grundlag, navnlig sådanne som ikke har aftalemæssig karakter.

6.14. Hvis kundens accept er forsinket, eller hvis leveringen forsinkes af andre årsager, som kunden er ansvarlig for, er sælgeren berettiget til at kræve erstatning for den deraf følgende skade, herunder ekstra udgifter (f.eks. lageromkostninger).

 

 

 1. Betalingsbetingelser

7.1. Kunden kan vælge mellem de tilgængelige betalingsmetoder inden for rammerne af og før afslutningen af bestillingen. Kunden bliver informeret om de tilgængelige betalingsmetoder på en separat informationsside.

7.2. En betaling anses først som ydet, når sælgeren frit kan disponere over beløbet.

7.3. Hvis det er muligt at betale med faktura, skal betalingen ske senest 30 dage efter modtagelse af varerne og fakturaen. For alle andre betalingsformer skal betalingen ske på forhånd uden fradrag.

7.4. Hvis betalingen håndteres af tredjepartsleverandører, f.eks. PayPal er deres handelsbetingelser gældende.

7.5. Hvis forfaldsdatoen for betaling er fastsat i henhold til kalenderen, er kunden allerede i restance ved at overskride fristen. I dette tilfælde skal kunden betale de lovbestemte morarenter.

7.6. Kundens forpligtelse til at betale morarenter udelukker sælgeren fra at gøre yderligere krav om erstatning for tab som følge af misligholdelse gældende.

7.7. Kunden har kun ret til at foretage en modregning, hvis hans modkrav er blevet retligt fastslået eller anerkendt af sælgeren, eller hvis modkravet er et krav om tilbagelevering af varer efter fortrydelse af aftalen iht. punkt 4 i nærværende handelsbetingelser i forbindelse med dokumentet “Vejledning om fortrydelse”. Kunden kan kun udøve en tilbageholdelsesret, hvis kravene skyldes samme aftaleforhold.

7.8. Hvis der som følge af omstændigheder, der indtræder efter aftalens indgåelse, og som efter sælgerens opfattelse medfører en væsentlig forringelse af kundens formue, der kan bringe sælgerens betalingskrav i fare, er sælgeren berettiget til at erklære udestående tilgodehavender forfaldne med øjeblikkelig virkning. Hvis kundens betaling er forsinket, hvilket efter sælgerens opfattelse indikerer en fare for sælgerens krav, er sælgeren også berettiget til at tage allerede leverede varer tilbage. Dette gælder ikke, hvis kunden ikke er ansvarlig for forsinkelsen i betalingen. At varerne tages tilbage, er ikke en ophævelse af aftalen. I begge tilfælde kan sælgeren kræve forudbetaling for udestående leveringer eller tjenesteydelser. Alle disse juridiske følger kan kunden afværge ved at stille en sikkerhed svarende til det truede betalingskrav. Sælgeren har krav på sikkerhedsstillelse af sædvanlig art og omfang for sine tilgodehavender, også selv om de er betingede eller tidsbegrænsede. De lovbestemte bestemmelser om misligholdelse af betalinger forbliver uændrede.

 

 

 1. Ejendomsforbehold

De leverede varer forbliver sælgers ejendom, indtil alle sælgerens tilgodehavender, der opstår i forbindelse med forretningsforbindelsen, uanset retsgrundlaget, herunder fremtidige eller betingede krav, er blevet fuldt ud betalt.

 1. Garanti

9.1. Sælgeren er ansvarlig for mangler ved de leverede varer i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser. Forældelsesfristen for lovbestemte krav på grund af mangler er to (2) år og begynder med modtagelsen af varen. Kunden er også forpligtet til at informere sælgeren om manglen skriftligt inden for to (2) måneder fra opdagelsen af manglen (reklamation af manglen).

9.2. Hvis der er en mangel ved varen, som sælgeren er ansvarlig for, har kunden ret til de lovbestemte rettigheder i forbindelse med reklamation, navnlig retten til at kræve afhjælpning eller erstatning inden for en rimelig frist eller et prisnedslag eller til at ophæve aftalen, forudsat at de lovbestemte betingelser herfor er opfyldt.

 

9.3. Yderligere krav på grund af varens mangel er udelukket. Det er udelukket at gøre krav gældende på andre grundlag, navnlig sådanne som ikke har aftalemæssig karakter.

 

9.4. Krav på grund af svigagtigt og forsætligt aftalebrud forbliver uberørte.

9.5. Der ydes kun garanti for de varer, som sælgeren har leveret, hvis den udtrykkeligt er blevet givet skriftligt. Kunden informeres om garantibetingelserne, før bestillingsprocessens indledes. En garanti, som sælgeren yder, påvirker ikke kundens lovbestemte rettigheder.

 1. Ansvar

10.1. Nedenstående udelukkelser og begrænsninger gælder for sælgers erstatningsansvar, uanset de øvrige lovmæssige krav til erstatningskrav.

10.2. Sælgeren er ubegrænset ansvarlig, hvis årsagen til skaden er baseret på forsæt eller grov uagtsomhed. Sælgeren er også ubegrænset ansvarlig i de tilfælde, hvor en begrænsning af ansvaret ikke er tilladt på grund af ufravigelige lovbestemmelser. Dette gælder f.eks. men ikke kun i tilfælde af skade på liv, legeme og helbred, i tilfælde af en garanti for produktets kvalitet og i tilfælde af svigagtigt skjulte fejl og mangler.

10.3. I alle andre henseender er sælgerens ansvar over for kunden, uanset retsgrundlaget, begrænset til fakturabeløbet for den aftale, i henhold til hvilken skaden er opstået.

10.4. Sælgeren er ikke ansvarlig for indirekte skader.

10.5. Sælgeren er ikke ansvarlig for umulighed eller forsinkelse af opfyldelsen af ydelsen, hvis dette skyldes force majeure eller andre begivenheder, der ikke kunne forudses på tidspunktet for aftalens indgåelse (f.eks. driftsforstyrrelser af enhver art, mobilisering, krig, oprør, strejke, trafikulykker, naturkatastrofer, sabotage; (in)direkte konsekvenser af en pandemi eller epidemi, såsom karantæne, grænselukninger eller andre suveræne eller officielle indgreb eller foranstaltninger, samt andre begivenheder, der kan sammenlignes med ovennævnte eksempler), som sælgeren ikke er ansvarlig for. Hvis sådanne begivenheder gør det betydeligt vanskeligere eller umuligt at udføre de leveringer eller tjenesteydelser, som sælgeren er forpligtet til at levere, og hvis hindringen ikke kun er midlertidig, har sælgeren ret til at ophæve aftalen. I tilfælde af midlertidige hindringer forlænges de aftalte frister for udførelsen af leveringer og tjenesteydelser, eller de respektive frister udskydes med hindringens varighed plus en rimelig frist for genoptagelse. I det omfang kunden ikke med rimelighed kan forventes at acceptere leveringen eller ydelsen som følge af forsinkelsen, kan han træde tilbage fra aftalen med en øjeblikkelig skriftlig erklæring til sælgeren.

 

 1. Ophavsret

Sælgeren beholder ejendomsretten og ophavsretten til alle billeder og tekster, der offentliggøres på sælgerens websted.

 1. Lovvalg

Alle retsforhold mellem sælgeren og kunden er underlagt tysk lov med udelukkelse af FN’s konvention om internationale købsaftaler (CISG). Dette lovvalg gælder dog kun, hvis den beskyttelse, som kunden er sikret i henhold til ufravigelige bestemmelser i dansk ret, derved ikke fratages kunden.

 1. Databeskyttelse

Sælgeren indsamler, bruger og behandler kundens personlige oplysninger, som kunden har givet os, især kundens kontaktoplysninger, med henblik på at behandle ordren. Denne indsamling, brug og behandling sker med formålet om opfyldelse af aftalen, art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR. Yderligere detaljer kan findes i sælgerens databeskyttelseserklæring på https://skotti-grill.eu/datenschutz/.

 1. Afsluttende bestemmelser

14.1. Ændringer og tilføjelser til disse betingelser skal ske skriftligt.

14.2. Hvis en bestemmelse i disse betingelser skulle være eller blive helt eller delvist ugyldig, berøres gyldigheden af de resterende bestemmelser i disse betingelser ikke heraf. Parterne aftaler allerede nu at erstatte den ugyldige bestemmelse med en lovmæssig gyldig bestemmelse, der kommer så tæt som muligt på den økonomiske hensigt med den ugyldige bestemmelse. Dette gælder også i tilfælde af en utilsigtet mangel i bestemmelserne.

14.3. Europa-Kommissionens platform for onlinetvistbilæggelse (OS) for forbrugere: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Sælgeren er ikke villig til og ikke forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.